I går lørdag blev Dansk Tennis Forbunds årlige generalforsamling afholdt i Idrættens Hus i Brøndby, og det blev en skelsættende dag, for intet mindre end tre bestyrelsesmedlemmer blev skiftet ud.

Generalforsamlingen blev indledt med at den siddende formand, Henrik Thorsøe Pedersen, aflagde sin årsberetning for 2023. Det var en årsberetning med mange positive tal og resultater, ikke mindst medlemstallene som fortsatte opad for sjette år; DIF har endnu ikke offentliggjort 2023 tallene, men forventningen er at medlemstallet igen stiger.

Thorsøe glædede sig over de flotte resultater tennisforbundet har opnået: danske spillere skaber gode resultater på den internationale tennisarena både individuelt og som landshold, der arrangeres flere internationale turneringer i Danmark, der er indgået en ny samarbejdsaftale med DGI, mange klubber har deltaget i klubudviklingsprogrammet, mere end 1.000 har taget en træneruddannelse, der har været rekord i deltagelse på Comwell Sommer Tour, og det går godt med at implementere padel og pickleball i DTFs organisation, blot for at nævne nogle af omtalte resultater i årsberetningen.

Derfor undlod Thorsøe heller ikke at undre sig over den kritik, som en række klubber havde fremsat i Tennisavisen, og som flere af landets største medier havde fulgt op på. Thorsøe syntes at det var trist at dialogen skulle føres i medierne, og forstod ikke at klubberne havde undladt at kontakte ham vedrørende kritikken. Thorsøe erkendte at der var områder som kunne forbedres, men det var bestyrelsen indstillet på at samarbejde om.

Efterfølgende var der mange kommentarer og spørgsmål til årsberetningen og en del af dem omhandlede medlemstallene. Flere talere kunne ikke genkende det billede som blev tegnet af dansk tennis i årsberetningen, for opfattelsen var at selve tennisdelen ikke havde det godt. Der var en vis skepsis til de fremlagte tal, eftersom tennisspillere og padelspillere ikke udspecificeres, bortset fra i 2022, og selv det tal blev der rejst tvivl om, eftersom ikke alle klubber indrapporterer tennis- og padelmedlemmer hver for sig. Der var enighed om at få analyseret medlemstallene grundigere.

Et andet punkt som optog flere talere var den manglende kommunikation/dialog med klubberne, og derfor følte en lang række klubber at de ikke involveres i løsningerne omkring de problemstillinger der opleves. På den anden side var der også talere som opfordrede klubberne til at se indad, og ikke altid skyde på forbundet når tingene ikke fungerer.

Nogle talte om krise i dansk tennis, andre savnede involvering og samarbejde, og påpegede at DTF ikke var synlige nok i klubberne. Andre igen ønskede en klarere opgavefordeling mellem forbundet, unionerne og klubberne, og pejlemærker for hvilken retning dansk tennis skal bevæge sig, og skal padel være en del af DTF eller etableres i sin egen organisation?.

Efter en lang, men sober debat blev årsberetningen herefter godkendt.

Regnskabet

DTFs kasserer fremlagde regnskabet for 2023, som viste et overskud på 58.000 kr., mod budgetteret underskud på 381.000 kr. Efter fremlæggelsen var der et par indlæg, hvor DTF blev spurgt ind til sponsor-indtægter og -udgifter, herunder også donationer. Der var en opfordring til en bedre opstilling af disse poster i regnskabet, så det tydeligere fremgik hvordan indtægter og udgifter hænger sammen under disse poster. Kassereren tog opfordringen ad notam.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Ny kontingenmodel

Der var en længere debat om en ny kontingentmodel, som tog udgangspunkt i det af DTF udsendte forslag, samt et alternativt forslag fra Fyns Tennis Union, som blev støttet af Tennis Øst. Begge forslag kom til afstemning, men ingen af dem fik tilstrækkelig opbakning. Dermed er det den nuværende model som anvendes.

Ny formand

Inden valghandlingerne blev der stillet et forslag om at uanset valgets udfald, så skulle begge formandskandidater forpligte sig til at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling efter et halvt år, for der at vælge formand for den resterende periode. Taleren mente at debatten på generalforsamlingen ikke havde skabt tilstrækkelig klarhed over, hvilken retning arbejdet i forbundet skulle drejes. Et udvalgsarbejde over de næste seks måneder skulle give en sådan afklaring. Flere talere var imod forslaget, og det samme var Christian Lunøe, og forslaget blev således afvist.

Formand Henrik Thorsøe Pedersen var på valg, ligesom næstformand Thomas Kønigsfeldt og bestyrelsesmedlem Henrik Maris.

Først skulle der vælges formand, og som modkandidat til den siddende formand havde Christian Lunøe fra B 93 valgt at stille op. Begge formandskandidater introducerede sig og motiverede kandidaturet. Herefter valgte generalforsamlingen Christian Lunøe som ny formand; Lunøe fik 183 stemmer mod Thorsøes 83. Lunøe takkede for valget og herefter skulle to yderligere bestyrelsesmedlemmer vælges. To kandidater, Mads Brix fra Aalborg TK og Martin Ravnholt fra Vanløse Tennisklub, præsenterede sig, og de blev begge valgt ind, eftersom både Thomas Kønigsfeldt og Henrik Maris trak deres kandidatur.

Der var lykønskninger til de nyvalgte, og stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer som alle har leveret en lang og flot indsats for dansk tennis.

Den afgående formand, Henrik Thorsøe Pedersen, forlader dog ikke tennisscenen, idet Thorsøe er eneste kandidat til at tiltræde posten som præsident for Tennis Europe, og derfor er sikker på at blive valgt; Henrik Thorsøe Pedersen bliver valgt for en 4-årig periode i Tennis Europe næste weekend.

En begivenhedsrig generalforsamling sluttede efter syv timer.

Et noget mere udførligt referat af DTFs generalforsamling kan senere læses på DTFs hjemmeside.

Dansk Tennis Forbunds nye bestyrelse: Peder Helmuth Hansen, Michael Grube Andersen, Mads Brix, Martin Ravnholt, Christian Lunøe, Dorte Klüwer, Joakim Thörring, Jørgen Torpe Kann og Rasmus Gråskov. Foto: DTF.
Forrige artikelDragør Tennis søger tennistræner til tennisglade børn, unge og voksne
Næste artikelDM Inde: Johanne og Elmer tog guldmedaljerne
John Kristensen
John Kristensen er medstifter af Tennisavisen.dk. John har spillet tennis i 40 år og har mange års ledererfaring fra tennismiljøet bl.a. som formand for KB Tennis i 10 år.