Tennisforbundets bestyrelse lægger visionen frem

Tennis er udfordret med faldende medlemstal i klubberne. Der er derfor brug for, at Tennis-Danmark samlet tager fat på udfordringerne efter fordomsfri og åben drøftelse af, hvad der skal til for at gøre tennis stærk. Der er brug for fokus på tennis og brug for at få ”snablen i sporet”, lyder det fra Dansk Tennis Forbunds bestyrelse.

Stort potentiale
Der er stort potentiale for udvikling. Tennis er sjovt, sundt og socialt gennem hele livet. Tennis er underholdende og en af verdens største og mest eksponerede sportsgrene. Historisk har tennisklubberne haft dobbelt så mange medlemmer som nu.
Dansk Tennis Forbunds bestyrelse har derfor i september 2015 startet en omfattende proces med møder ud over hele landet, møder med unionernes bestyrelser, involvering af forbundets sekretariat og en landsdækkende ”Politisk program dag” i januar 2016 for at finde frem til hvad der skal til for at vende udviklingen.
Efter at have lyttet til Tennis Danmarks tanker, ideer og bud på de næste års udvikling fremlægger en enig bestyrelse sit bud på hvad der skal til i form af vision, værdier og pejlemærker.

Retning for dansk tennis’ frem til 2020 (Politisk Program 2016-2020
Dansk Tennis Forbunds bestyrelse fremlægger hermed sit bud på vision, værdier og pejlemærker for udviklingen af tennis de kommende 4 år.
Bestyrelsen vil med udgangspunkt i visionen og de 7 overordnede pejlemærker tage ledelsen af, at et samlet Tennis-Danmark i dialog arbejder for at revitalisere og genskabe tennissporten i Danmark.
Inden for de 7 pejlemærker vil bestyrelsen følge op med udarbejdelsen af overordnede konkrete mål, således at der løbende kan følges op på om målene nås med de valgte indsatser. De aktuelt gældende strategier og mål vil enten blive revideret i forhold til de 7 pejlemærker eller blive videreført til de naturligt afsluttes.
Det forudsættes at Dansk Tennis Forbunds basisopgaver indenfor turnering, uddannelse, elite og talent samt klubudvikling fortsat varetages med kvalitet i dialog for brugerne.

Dansk tennis er udfordret
Dansk Tennis Forbund havde ved den seneste opgørelse 57.052 medlemmer fordelt i 294 klubber. Klubberne har medlemsmæssigt en stor spredning fra 2.349 medlemmer i Hellerup Idræts Klubs tennisafdeling til 8 medlemmer i Stenstrup Idrætsforening på Fyn.
Medlemstallet i Dansk Tennis Forbund har i en årrække været faldende fra 120.000 medlemmer i midten af 1990’erne til 57.000 i 2014. Medlemstilbagegangen har tennis delt med en række andre af de klassiske foreningsidrætter organiseret i Danmarks Idræts Forbund.
Medlemstilbagegangen er i sær sket i aldersgruppen 25-59 år, der paradoksalt nok er blevet mere idrætsaktive i perioden. Undersøgelser peger på det moderne menneskes ønsker om fleksibilitet, konkurrence fra nye idrætstilbud som f.eks. fitness, men også på vores egen manglende tilpasning til nye tiders behov.

De meget begrænsede mulighederne for at spille tennis hele året i en række områder i Danmark har sikkert også spillet ind. Antallet af indendørsbaner er meget begrænsede i forhold til de lokale behov selv i områder med relativt mange indendørsbaner.
Tennis har ligesom de øvrige foreningsidrætter i Danmark først og fremmest været drevet af frivilliges engagement. Kun de store klubber har haft økonomisk mulighed for at have ansatte til at drive klubben.

Mange steder hører man, at det er stadig vanskeligere at tiltrække frivillige, især til arbejdskrævende bestyrelsesposter i klubberne.
Det er fortsat nødvendigt med stort islæt af frivillige. Et væsentligt element i en strategi for fremtiden vil derfor være at tiltrække frivillige.
Hvad skal vi – med udgangspunkt i de nævnte udfordringer – gøre for at tennis kan overleve i en omskiftelig verden med et væld af muligheder og der helst have en større plads i danskernes bevægelses- og sportskultur?

Værdier – vi skal trække på samme hammel
Dansk tennis står over for en række udfordringer, som kræver at vi løfter i flok og trækker på samme hammel. Der er brug for, at vi respektfuldt lytter til hinanden – også når vi er meget uenige – og at vi tager den konstruktive (måske lidt besværlige) dialog, hvor vi sammen finder de bedste løsninger. Vi skal alle udfordres og yde vort bedste både på banen og uden for banen.
Engagement, begejstring, fair play, fair talk, kvalitet, respekt, loyalitet, gennemsigtighed, integritet, troværdighed, inklusion, innovation, samarbejde og internationalt udsyn, skal fremadrettet gennemsyre Tennis Danmark. Dansk Tennis Forbund skal sikre medindflydelse og ejerskab til vision, pejlemærker og indsatser i hele Tennis Danmark.

Vision 2020
Vision 2020 tager udgangspunkt i at gentænke og genskabe tennis som sport ud fra den enkelte spillers synsvinkel og behov med nye forventninger i en moderne idrætspolitisk sammenhæng.
Tennis skal være for alle, hele året i hele Danmark
Vision 2020 beskriver ud fra den enkelte tennisspillers synsvinkel, hvad der skal til for at stadig flere danskere vælger tennis som en af deres foretrukne fritids- og motionsbeskæftigelser.

Når mål udarbejdes og indsatser vælges indenfor de 7 pejlemærker skal det ses i lyset af om det giver værdi i forhold til visionen.
”I 2020 er tennis en helhedsoplevelse, der indbefatter muligheder for spil og socialt tennissamvær med andre, gode træningstilbud, tilbud om række forskellige arrangementer og turneringer på alle niveauer for hele familien. Man kan nemt få overblik over tennisarrangementer, tennisrejser, turneringer og fleksible træningstilbud, der passer til ens spilleniveau.

Et tennis medlemskab indebærer en beskrivelse af ens spilleniveau, der gør det nemt at finde passende med og modspillere, og giver mulighed for at spille tennis overalt, hvor der er ledige tennisbaner, også når man er på ferie i en anden egn af landet.
Medlemsskabet giver adgang til tennis relevante træningsprogrammer, information om mental, teknisk, taktisk og fysisk træning.
Tennis er i store dele af landet den foretrukne familie- og voksen motionssport. ”
Pejlemærker

Samarbejde er et nøgleord, når vores vision skal blive til virkelighed. Der skabes synergi i samarbejdet på tværs af sportsgrene, klubber, m.v. Vi skal samarbejde med alle der vil bidrage til at skabe de bedst tænkelige idrætsmuligheder i lokalsamfundet, regionalt, på landsplan samt internationalt. Det drejer sig bl.a. om kommuner, andre tennisklubber i området, andre idrætsklubber, uddannelsesinstitutioner, DGI, andre DIF-idrætter samt kommercielle og internationale partnere herunder andre tennisforbund.

For at vision 2020 skal blive til virkelighed vil Dansk Tennis Forbund og de 4 unioner arbejde ud fra 7 pejlemærker, der tilsammen vil understøtte og udvikle klubberne til at kunne give medlemmerne de tennismuligheder, der er beskrevet i visionen. Det er jo klubberne, der skaber mulighederne understøttet af de ydelser Dansk Tennis Forbund og de 4 unioner tilsammen stiller til rådighed.

1. Pejlemærke: Det gode klub-/foreningsliv
Klubberne og de frivilliges engagement i klubregi er hjørnesten i dansk tennis. Dansk Tennis Forbund og de 4 unioner vil frem mod 2020 understøtte og videreudvikle klubbernes arbejde, hvad angår tennisoplevelser, rekruttering og fastholdelse.
Dansk Tennis Forbund og Unionerne vil sammen arbejde for, at alle klubber kontaktes og tilbydes service- og udviklingsbesøg mindst 2 gange om året med henblik på hjælp og støtte i forhold til klubbens behov her under bl.a. i forhold til at:
• Genskabe tennis som sport i forhold til visionen
• Opmuntre mindre klubber til fællesskab om ansættelse af trænere
• Skabe gode, sociale tennisoplevelser for den moderne familie
• Udvikle nye events og arrangementer (mere end tennis, gerne samarbejde med andre sportsgrene)
• Udbrede kendskabet til gennemprøvede koncepter for bl.a. voksenintroduktion og Play- and Stay.
• Udfordre til lokalt samarbejde med andre tennisklubber om aktiviteter m.v.
• Udfordre til lokalt samarbejde med skoler og andre idrætsgrene
• Udfordre til at klubberne gør sig klart hvad de kan og vil

Det skal være attraktivt at være ansat indenfor tennis som træner, klubchef o.l.
Som en væsentlig del af dette deltager Dansk Tennis Forbund sammen med DIF i et ambitiøst projekt med DGI ”Bevæg dig for livet”, der ikke alene skal udvikle samarbejdet mellem organisationerne, men også over 3 år skal sikre medlemsfremgang i Dansk tennis Forbund med fokus på de 25 til 59-årige motionister.
Samarbejdet med DGI skal fortsættes og intensiveres således at DTF’s og DGI’s tilbud til klubberne fremstår koordinerede.

2. Pejlemærke: Fokus på frivillighed
Vi skal genskabe foreningskulturen, udvikle frivillighedskulturen og gøre det attraktivt at være frivillig. Som frivillig skal man mærke, at man gør en forskel, man skal anerkendes og være en del af et fællesskab.
De frivillige skal være en del af løsningen på de udfordringer dansk tennis står overfor. Frivillige udvalg i forbundsregi kunne være en mulighed for at få løftet en række opgaver.
Vi skal udvikle samspillet mellem de frivillige og de ansatte, sådan at vi bedst muligt udnytter vores samlede ressourcer.

3. Pejlemærke: Gentænke Tennis Danmarks organisering
Vi skal gentænke og revitalisere Tennis Danmarks organisering – klubber, unioner og forbund – i samspil mellem frivillige og ansatte, klubber, unioner og forbund, så vi bedst muligt kommer i mål med vores vision.
Vi skal med udgangspunkt i visionen fordomsfrit drøfte, hvordan vi skaber en klar arbejdsdeling mellem organisationens forskellige led og en klar skelnen mellem de politiske, faglige og udførende dele med en effektiv styring og god kvalitetsbetonet udførelse.
4. Pejlemærke: Kommunikation og moderne IT-platforme
En fælles IT-platform for dansk tennis er den ambitiøse målsætning for en arbejdet med en ny moderne IT-platform. Platformen skal binde dansk tennis (spillere, klubber, unioner og forbund) sammen.
Platformen skal indeholde en omfattende modernisering af Dansk Tennis Forbunds nuværende interne og eksterne systemer.
Den ny platform bliver tilbudt til alle klubber efterhånden som de relevante dele bliver udviklet. Platformen skal hænge sammen med Dansk Tennis Forbunds interne systemer. Der skal tilbydes en klub platforme indeholdende indeholder systemer som hjemmeside, banebooking, regnskab osv. en platform der skal dække alle klubbens behov både i en lille klub og en stor klub.
En ny platform vil gøre det muligt at have et fælles medlemskab, en fælles rangeringsliste omfattende alle spillere i hele Danmark, en fælles beskrivelse af spilleniveau, mulighed for den enkelte klub at udbyde landsdækkende aktiviteter, der vil kunne bookes baner af alle i hele Danmark osv.
De nye platforme skal understøtte at det vil blive lettere at spille tennis i Danmark.

5. Pejlemærke: Rammer og faciliteter
Anlæggene, klubhusene, rammerne og banerne skaber den fysiske base for en godt klubliv. Frem mod 2020 vil vi lægge grundstenene til, at tennis bliver en helårssport i hele landet og samtidig understøtte klubbernes arbejde med at skabe tidssvarende og attraktive faciliteter.
Dansk Tennis Forbund vil skabe muligheder for at klubberne kan få hjælp og vejledning til en udvidelse af den indendørs banekapacitet og/eller udnytte eksisterende haller eller andre indendørs faciliteter til tennis. Eksempelvis flytbare tennisunderlag i eksisterende haller og skumtennis muligheder i gymnastiksale på nedlagte skoler.
Der er behov for både rådgivning om muligheder for byggeri og rådgivning i forhold til kommunerne. Det kunne være en mulighed at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af frivillige der enten via deres erhverv har ekspertise på området eller har konkrete erfaringer fra deres egen klub sammen med kommercielle partnere.

6. Pejlemærke: Spillerudvikling
Det overordnede formål med Dansk Tennis Forbunds spillerudvikling er at udvikle professionelle tennisspillere, som kan repræsentere Danmark i landsholdssammenhæng og er aktive i promoveringen af tennis i Danmark. Elitespillere er afgørende for udbredelsen af tennis og essentielle når der afholdes turneringer. Elitetennis skaber stolthed, fællesskab, glæde og planter drømmen om selv en dag at blive god tennisspiller hos børnene
Spillerne hører til i deres klubber og udvikles i klubberne. Dansk Tennis Forbund vil have en rådgivende og koordinerende rolle overfor klubber, spillere, trænere og forældre. Dansk Tennis Forbunds mål er at skabe de bedste rammer for at spillerne udvikles på den optimale måde.
Professionelle tennisspillere er i denne sammenhæng spillere som kan finansierer deres tennis gennem præmiepenge, sponsorater eller scholarships.

Dansk Tennis Forbund vil:
• sikre implementeringen af ATK i alle klubber i DK
• indgå et tæt samarbejde med klubberne omkring spillerudvikling
• aktivt arbejde for at spillere kommer til at kunne leve af deres tennis på et lavere niveau på ATP/WTA ranglisterne
• rådgive/hjælpe spillere vedrørende en karriere som college spiller
• samarbejde med Team Danmark og andre tennis forbund

7. Pejlemærke: International indflydelse
Det overordnede formål med Dansk Tennis Forbunds strategi for internationalt arbejde er at opnå indflydelse på de vigtigste idrætspolitiske beslutninger som tages internationalt. Disse beslutninger har store konsekvenser for Dansk Tennis Forbunds mulighed for at udvikle tennissporten i Danmark, mulighed for at udvikle verdensklasse spillere og fortsætte tennissportens positive og vigtige påvirkning af det danske samfund.
Med internationale aftaler med andre tennisforbund arbejdes for at sikre medlemmerne muligheder for banebookning i udlandet. En start kunne være nordisk samarbejde.
Efter generalforsamlingen, hvad så?
Efter generalforsamlingen skal den nye bestyrelse understøttet af forbundets sekretariat i arbejdstøjet og – i fortsat tæt dialog med klubber og unioner – udmønte pejlemærkerne i konkrete handleplaner og derefter i konkret handling.
Politisk Program skal blive et dynamisk program, der fortsat skal udfordres. Vi skal øve os i åben og fordomsfri dialog, blive bedre til sammen at drage konklusionerne af dialogen og blive skarpe til ved konkret handling at gøre vision til virkelighed. Vi skal trække på samme hammel.

Forrige artikelLyngbys “veteraner” vandt gyserfinalen
Næste artikelFormanden med det faste håndtryk takker for tilliden gennem tolv år
Avatar photo
Tennisavisen.dk er Danmarks største digitale tennisunivers. Vi bringer nyheder, billeder, analyser, debat og aktuelle opdateringer fra tennisverdenen – både fra Danmark og internationalt.